Poshmaal chuk zehlaan panie panas

kyazie chuk zehlaan poshmaal panie panaas neendir chuk zehlaal patie panie panaas asuluk chu wadaan panie panaas kyazie chuk zehlaan poshmaal panie panaas khabar katie khayalas manz chuk cheh ruzaan katie chuk hasaan zindagi manz dazaan aaz chek luk gindaan panie panaas kyazie chuk zehlaan poshmaal panie panaas behkhayali tei pareshaani cheh marmetie luk nazrei […]

Hare asu os tamanah chonue – Wanvun for Mahren when she comes to Waruv

1. Hårê asü os tamanah chônue Tsaë khav wårvik darwazay Eee’n Tsaë khav wårvik darwazay 2.Hårê asü os tamnah chônue Āê khav sonê rózünê Eee’n Āê khav sonê rózünê 3.Lålê jām chån zütsü che trawan Wårvich här chakh prezlawān Eee’n Wårvich här chakh prezlawān 4.Wårvich här khëts khav zäerê Sonsinzü säere thap kårzêy Eee’n Sonsinzü […]

Kyohav chekh kutthe pati – Mahren Ruksati Wanwun

1.Kyôhav chekh kutthe pati kutthe phärēnü Roksat chue nav mêlēnêy Eee’n Roksat chue nav mêlēnêy 2.Härê wērvëv duet yav ālav Tän sambāluk mālinikh jór Eee’n Tän sambāluk mālinik jór 3.Mālinich kunz kar mummy hawālê Näru kūrüwērvik sāwālêy Eee’n Näru kūrü wērvik sawālêy 4.Mämmy jiyev yihav gov jaanê Asi draë läl khôsh guzrånêy Eee’ñ Asi draë […]

Aes ha che dewan alav alav – Mahraz Wanwun (Leaving for Bride’s home)

1.Åës ha che dewān ālav alav Chuya wës tālav, chukh na bozan Eee’n Chuya wës tālav, chukh na bozan 2.Wôthu dôd mōji phåertav Baagas Tsäñdith ēntanav khanê mōl Eee’n Tsäñdith ēntanav khanê mōl 3.Māsí che kārān pōshan gondrê Wën kamue hondrê viznawōn Eee’n Wën kameu hondrê viznawōn 4.Khasvun Aftab påyov dåkas Ritsí māj hindê Gobüro […]

Asalamalykum Sane Mahreney – Yinwol Wanvun

1.Asalamalykum sānë mahrenêy Chāni yin gah pyov ālamås Eee’n Chāni yin gah pyov ālamås 2.Zanhav chekh Zūn Aftabås Zāmits Zanhav Chekh Nūr Petth Pädí Gamits Eee’n Zanhav Chekh Nūr Petth Pädí Gamits 3.Khasvun Aftab Påyov Dåkas Nåkas bab sinz Kūrêy Eee’n Nåkas bab sinz Kūrêy 4.Khasvun Aftab Påyov pūtsê Rētsê Māji hinz Kūrêy Eee’n Rētsê […]

Bismillah Karith Heme Wanvune- Nikah Wanwun

1.Bismillah Kårith Hëmê wanvunê Sahibo azz walo sōnuêy Eee’n Sahibo azz walo sonuêy 2.Qäzi säbo pass na karizay’ Saas Mohrü lëkhzê Kagazäs Eee’n Saas Mohrü lëkhze Kagazäs 3.Qäzi säbo hårü hårü khasizü Sôn sårü lëkhzê kagazäs Eee’n Sôn sårü lëkhzü kagazäs 4.Qäzi Säbas Nuel krānkh wājê Níkah lëkhan Khan mājê Eee’n Níkah lëkhan Khan mājê […]

Aab Sherun Wanwun

1.Mass metsravoyo rumê rumê Chekhav mōsūmê āb shairoy Eee’n Chekhav mōsūmê āb shairoy 2.Mäe chāni wanvān hūr tai pårëy Chāvi sondarëy ābi kôñsär Eee’n Chāvi sondarëy ābi kôñsär 3.Wasu Wasu Kūrê Qorān Pärith Nūruk Masnand pūrith chue Eee’n Nūruk Masnand pūrith chue 4.Daddy jiyen Wåjkhav sorí sāmānê Jouri shawl shubes yånamêy Eee’n Jouri shawl shubes […]

Sorgitch hure manz lagan

1.Gôd par bismilla ad par sūrai Sorgitch hūrê måñz lāgān Eee’n Sorgitch hūrê måñz lāgān 2.Ya nabi karr nazar lol kastūray Sorgitch hūrê måñz lāgān Eeen Sorgitch hūrê måñz lāgān 3.Āb zam zam seeth måñz milnāvai Sondrê lågith kya che shubān Eeeeñ Sondrê lågith kya che shubān 4.Che samith såre måñz milnāvan Müshik tath åtray […]

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Gyawun Lyrics will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.