Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

1.Mass metsravoyo rumê rumê
Chekhav mōsūmê āb shairoy
Eee’n
Chekhav mōsūmê āb shairoy

2.Mäe chāni wanvān hūr tai pårëy
Chāvi sondarëy ābi kôñsär
Eee’n
Chāvi sondarëy ābi kôñsär

3.Wasu Wasu Kūrê Qorān Pärith
Nūruk Masnand pūrith chue
Eee’n
Nūruk Masnand pūrith chue

4.Daddy jiyen Wåjkhav sorí sāmānê
Jouri shawl shubes yånamêy
Eee’n
Jouri shawl shubes yånamêy

5.Khasvun Aftab päyav däkas
Näkus babsinz kūrêy
Eee’n
Näkas babsinz kūrêy

6.Khasvun Aftab päyav pūtsê
Rits māji hinz kūrêy
Eee’n
Rits māji hinz kūrêy

7.Ye moñgut zaatas tē goyav kobūl
Yôts yav rābul jalēlån
Eee’n
Yôts yav rābul jalēlån

8.Dåkê chue mokhtai åch che rets yê
Nūr che zets yê tse wöthan che
Eee’n
Nūr che zets ye tse wöthan che

9.Dil chav tārav rechmakhav hårê
Bakhtawäre pūshnêy
Eee’n
Bakhtawäre pūshnêy

10.Chūn hind påth chekh raang badlāwān
Zūn hind påth chakh gahh trawān
Eee’n
Zūn hind påth chakh gahh trawān

11.Mōsūm mahrën këh che nund bänê
Khôn khôn gatse lal wånêy
Eee’n
Khôn khôn gatse lal wånêy

12.Āb che trāwan shēshwis takhtas
Bakhtebåd mäl sinz kūrêy
Eee’n
Bakhtebåd mäl sinz kūrêy

13.Mummy che dapān dåkhê mā rozåy
Nåkhê cham råch mits khānê mōj
Eee’n
Nåkhe cham råch mits khānê mōj

14.Pāp chue wechān dūrê dūrê
Mënê zahūrê kūs bar lōl
Eee’n
Mënê zahūrê kūs bar lōl

15.Tamhitch Kūrêy tsolum armānê
Tse wechith pats no cham yēwanêy
Eee’n
Tse wechith pats no cham yēwanêy

16.Zan hav chekh zūn aftābê zāmits
Zan hav chekh nūr peth pädê gamits
Eee’n
Zan hav chekh nūr peth pädê gamits

17.Tse hav chekh panê mājay Zāmits
Tse hav chekh panê pāpas hēsh Eee’n
Tse hav chekh panê pāpas hēsh

18.Māj māluen hav chue shōlê mārånê
Tse chekhav darūd paråne
Eee’n
Tse chekhav darūd paråne

19.Tse Zarê Jāme këh che shūbånê
Tse parê chekav kin Insān
Eee’n
Tse parê chekav kin Insān

From Kashur Wanvun book by Samina Masoodi

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Gyawun Lyrics will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.