Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

1. Hårê asü os tamanah chônue
Tsaë khav wårvik darwazay
Eee’n
Tsaë khav wårvik darwazay

2.Hårê asü os tamnah chônue
Āê khav sonê rózünê
Eee’n
Āê khav sonê rózünê

3.Lålê jām chån zütsü che trawan
Wårvich här chakh prezlawān Eee’n
Wårvich här chakh prezlawān

4.Wårvich här khëts khav zäerê
Sonsinzü säere thap kårzêy Eee’n
Sonsinzü säere thap kårzêy

5.Tseer këz āyakh shamhen talêy
Tamhech yåmberzålêy
E’een
Tamhech yåmberzålêy

6.Bāgas sånis mokhtü āw Chaknê
( Bride’s name) jān ne paknê seet
Eee’n
( Bride’s name) jān ne paknê seet

7.( Brides fathers name) såbün tamhich Kūrê
Shamhik påtth chakh zits trawān
Eee’n
Shamhik påtth chakh zits trawān

8.Åsü būz chånü namawårü
Tawhêy anikh asü tsü hårêy Eee’n
Tawhêy anikh asü tsü hårêy

9.Āñgan sånis mokhtü āv chaknê
Angrēz lāl nê paknê seet
Eee’n
Angrēz lāl nê paknê seet

11.Barü atsvun tsü karu bismillah
Paru alhamdu ti kulhu allah Eee’ñ
Paru alhamdu ti kulhu allah

12.Shron karith bätthikh ronü damānas
Havāl tsü hazrat sultanas
Eee’ñ
Havāl tsü hazrat sultanas

13.Lehñga chōn chue ddaë gaz zūtthê
Sårse Hāllas būetthê
E’een
Sårse Hāllas būetthê

14.Āë khav bètthkhav wäruv pānas
Kartav tata abā jānås
Eee’ñ
Kartav tata abā jānås

15.Duptën chåni ditshav nigräni
Jālí tal chēkhav wēchäni Eee’ñ
Jālí tal chekhav wechäni

16.Nälê chêyav trihh(30) sipārai
Mālin wārai äsyev
Eee’ñ
Mālin wārai äsyev

17.Yêzman bäêy karu bismalla
Nosh hav chai yemberzäla hish Eee’ñ
Nosh hav chai yemberzäla hish

From Kashur Wanvun book by Samina Masoodi

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Gyawun Lyrics will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.