Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

1.Aasalamalykum Sanü Mahrazo Chānü Yin Gah pyov ālamäs Eee’n
Chānü Yin Gah pyov ālamäs

2.Mubarakh tas mājü , yas mājü zäkhav Hashh mājü āê khav Salamê
Eee’n
Hashh mājü āê khav Salamê

3.Aangan Sōn Chu dūrü darazê Kariv dil, laalü tsav darwazêy Eee’n
Kariv dil, laalü tsav darwazêy

4.Aangan Sånis mokhtü āw chaknê Mahraz lālnê paknå seet
Eee’n
Mahraz lālnê paknå seet

5.Yåzman båêy pōsh bar Majman Hës kar jigar gôsh hovur āê Eee’n
Hës kar jigar gôsh hovur āê

6.Yåzman båêy shåru dalānas Nåru janānas pōsh chawān Eee’n
Nåru janānas pōsh chawān

7.Khoda såbun hath shukranê Sakhrüth tsāv ghar sonuêy Eee’n
Sakhrüth tsāv ghar sonuêy

8.Rōshü rōshü karsa pōsh wathrunë Sahibo, azz walo sōnêy
Eee’n
Sahibo, azz walo sōnêy

9.Dêvān khanas māchgan buetthê Rajput āyov tāj lägeeth
Eee’n
Rajput āyov tāj lägeeth

10.Wënukh tām kormas walmo walmo Oê hav karsu lolmat lāê
Eee’n
Oê hav karsu lolmat lāê

11.Wënukh tām kortham khatü kütabê Azz hav bā hüsābê pätth
Eee’n
Azz hav bā hüsābê pätth

From Kashur Wanvun book by Samina Masoodi

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Gyawun Lyrics will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.