Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

LYRICS

1.Asalamalykum sānë mahrenêy Chāni yin gah pyov ālamås Eee’n
Chāni yin gah pyov ālamås

2.Zanhav chekh Zūn Aftabås Zāmits Zanhav Chekh Nūr Petth Pädí Gamits Eee’n
Zanhav Chekh Nūr Petth Pädí Gamits

3.Khasvun Aftab Påyov Dåkas Nåkas bab sinz Kūrêy Eee’n
Nåkas bab sinz Kūrêy

4.Khasvun Aftab Påyov pūtsê Rētsê Māji hinz Kūrêy Eee’n
Rētsê Māji hinz Kūrêy

5.Khasvun Bēthëm Sädü Kabēlä Amü Sombūlê añd lågnêy Eee’n
Amü Sombūlê añd lågnêy

6.Daddy chu wanan Dêkhe ma Rozêy Nêkhü Cham Rechmits Khanê Moej Eee’n
Nêkhe Cham Rechmits Khanê Moej

7.Bakhtbäd mōj só yemes tse zaikhav Āêkhav hashi mājü salāmêy
Eee’n
Āêkhav hashi mājü salāmêy

8.Bāgas Sånis Mokhte āw Chaknê (Bride’s name) Jānêy paknê seet Eee’n
( Bride’s name) Jānêy paknê seet

9.Hårü asë ōs tamana Chonê Aê khav sōn rōzenêy Eee’n
Aê khav sōn rōzêy

10.(Bride’s fathers name) såbin tamhech Kūrêy Shamhik påthh chakh zetse trāwān
Eee’ ñ
Shamhik påthh chakh zetse trāwān

11.Mummy chas wanān dåkhü ma rozas Nëkhi Cham Rechmits Khānê Mōj Eee’n
Nëkhi Cham Rechmits Khānê Mōj

12.Lålê Jām Chån Zetsí che Trāwān Wårvitch här chakh Prazlāwān E’ee’n
Wårvitch här chakh Prazlāwān

13.Tseer këz āyakh shamhen talêy Tamhech yåmberzålêy
E’een
Tamhech yåmberzålêy

14.Lehñga chōn chue ddaë gaz zūtthê Sårse Hāllas būetthêy
E’een
Sårse Hāllas būetthêy

15.Papas Paninis kūr hav zaë khav (groom’s name) såbas bāgi āëkhåv E’een
(groom’s name) såbas bāgi āëkhåv

16.Asi hav būez chån namawäre Tawaihav ånikh asi härêy E’een
Tawai hav ånikh asi härêy

17.Häre thod thav sormē tärê Dar dil wichnai särêy Eee’n
Dar dil wichnai särêy

18.Däkas chue tiké te, nastí chae chūni Tse kasu zūne zāmits chåkh
Eee’n
Tse kasu zūne zāmits chåkh

From Kashur Wanvun book by Samina Masoodi

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Storing lyrics and make them readily available costs us a lot. Support our cause of making Kashmiri lyrics available freely to public, by donating a small amount Donate here

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Gyawun Lyrics will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.